MAJ 03

Elektronsko učenje - asinhroni blended learning model

Unos je deo kategorije: Elektronsko učenje... | Publikovano je: 03.05.2013. | Komentari: nema komentara |

Abstract - Cilj ovog rada je bio da se identifikuju mogućnosti za implementaciju elektronskog učenja u formalnoj edukaciji. Težište istraživanja je zasnovano na asinhronom obliku elektronskog učenja u mešovitom (blended) modelu nastave. Jedan od ciljeva ovog istraživanja je bio da se identifikuju pojedini, važni činioci koji spadaju u grupu tehničkih aspekata implementacije blended enastave kao i metoda za oblikovanje i organizovanje elektronskih kurseva u nastavi. U radu su identifikovani neki alati koji se mogu koristiti u asinhronim sredinama pri struktuiranju adaptivnih elektronskih kurseva, pogodnih za identifikaciju kognitivnih stilova ličnosti, ali i nivoa prethodno ostvarenih postignuća studenata, neophodnih za dalji razvoj i usavršavanje.

Pročitajte kompletno istraživanje: "Elektronsko učenje - asinhroni blended learning model" u PDF formatu Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, Datum publikovanja: 04.05.2013.

JULI 23

Daljinsko učenje - modeli, tehnološki uticaj i razvoj daljinski orijentisanih sredina

Unos je deo kategorije: Daljinsko učenje... | Publikovano je: 23.07.2012. | Komentari: nema komentara |

Abstract - Cilj ovog istraživanja je bio zasnovan na analizi efekata primene daljinsko orijentisanih modela u edukaciji sa osvrtom na tehnološki uticaj u domenu razvoja novih metodoloških pristupa. Teoretska diskusija u ovom radu se oslanja na relevantne i respektabilne studije u oblasti daljinskog učenja na osnovu kojih je formiran presek ključnih etapa u istoriji njegovog razvoja.

Uporedo sa istorijskim osvrtom kao integralnim delom ovog istraživanja, u teoretskom kontekstu, analizirani su i efekti praktične implementacije uvedenih, daljinski orijentisanih modela...

Pročitajte kompletno istraživanje: "Daljinsko učenje - modeli tehnološki uticaj i razvoj daljinski orijentisanih sredina" u PDF formatu Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, Datum publikovanja: 22.07.2012.

JUNI 14

Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u

Unos je deo kategorije: OOP - PHP | Publikovano je: 08.06.2012. | Komentari: nema komentara |

Sadržaj - Članak "Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u" predstavlja uvodnu, teoretsku diskusiju o mogućnostima za primenu i razvoj klasa u objektno orijetnisanom PHP-u. Usvajanjem teoretskih principa čitalac će uspostaviti elementarnu razliku izmedu uvedenih pojmova čime ce steći nužni teoretski osnov za razumevanje složenijih metoda pri projektovanju klasa u praktičnim primerima koji ce uslediti u drugim člancima.

Pročitaj članak "Pojam klasa atributa i objekata u PHP-u" u formi prilagođenoj štampanju (PDF) Ili HTML verziji. Merlot publikacija, datum publikovanja: 13.11.2012.

JUNI 14

Uvod u OOP u PHP-u

Unos je deo kategorije: OOP - PHP | Publikovano je: 08.06.2011. | Komentari: nema komentara |

Sadržaj - Ovaj elektronski resurs ima cilj da ukaže na osnovne principe objektno orijentisanog softvera. Teorijsko - praktični aspekti obuhvataju bazičnu metodologiju strukturisanja klasa, objekata, atributa i funkcija. Resursi za učenje su dostupni u HTML, IMS, SCORM i PDF formatima. Na kraju članka mogu se naci veze ka resursima koji se nadovezuju na tekuci. Kao dodatna podrška e-učenju u oblasti PHP-a, ovaj i drugi resursi na ovom sajtu bice dostupni u (.flv) audio/video formatu. Nakon usvajanja teorijsko-prakticnih principa, predstavljenih u pomenutim formatima, čitalac / gledalac će biti osposobljen da samostalno kreira klase, dodeljuje atribute, formira funkcije i objekte.

Pročitajte članak "Uvod u objektno orijentisano programiranje u PHP-u" u formi prilagođenoj štampanju (PDF) Ili HTML verziji. Merlot publikacija, datum publikovanja: 13.11.2012.

AVG 06

Mogućnosti rada sa objektima učenja

Unos je deo kategorije: Alati u elektrosnkom učenju | Publikovano je: 08.06.2011. | Komentari: nema komentara |

Sharable Content Object Reference Model (SCORM) predstavlja kolekciju standarda i specifikacija u segmentu Web orijentisanog elektronskog učenja. Ovi standardi definišu komunikaciju između sadržaja na klijentskoj strani i LMS - a na strani Web servera. SCORM takođe definiše kako sadržaj treba da bude smešten unutar prenosivog ZIP fajla tako da bude prilagođen ponovnoj upotrebi i to na različitim LMS platformama koje takođe podržavaju ovaj standard...

Pročitajte kompletan "Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom" u formi prilagođenoj štampanju (PDF) Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, datum publikovanja: 05.08.2011.

AVG 06

Priručnik za rad sa MySQL - ovim serverom

Unos je deo kategorije: Alati u elektrosnkom učenju | Publikovano je: 08.06.2011. | Komentari: nema komentara |

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom predstavlja prvi deo tutorijala u kome je opisan proces pokretanja servera. Priručnik sadrži sve neophodne korake koji detaljno opisuju proces kreiranjarelacionihbaza, tabela i kolona. U ovom priručniku mogu se naći tipični slučajevi koji se cesto javljaju u praksi pri razvoju Web aplikacija.

Pročitajte kompletan "Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom" u formi prilagođenoj štampanju (PDF) Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, datum publikovanja: 05.08.2011.

JUL 03

Elektronski Priručnik za pokretanje Moodle LMS - a

Unos je deo kategorije: Alati u elektrosnkom učenju | Publikovano je: 01.07.2011. | Komentari: nema komentara |

Primarni zadatak ovog priručnika je da ukaže na postupke pokretanja lokalnog Web servera (XAMPP-a) u cilju uspostavljanja softverske infrastrukture za elektronsko učenje. Nakon savladavanja postupaka pokretanja i konfigurisanja Web servera, čitalac ce biti u prilici da se upozna sa jednim od načina pokretanja, instalacije i konfigurisanja Moodle-ovog 2.0. sistema za elektronsko učenje ( LMS - a). Objašnjenja su propraćena konkretnim primerima koji treba da posluže kao praktični vodič za uspešno pokretanje Moodle aplikacije.

Pročitajte kompletan "Priručnik za pokretanje Moodle-a" u formi prilagođenoj štampanju (PDF) Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, datum publikovanja: 01.07.2011.

Jun 11

Analiza JW Playera kao multimedijalne podrške Moodle sistemu za elektrosnko učenje

Unos je deo kategorije: Alati u elektrosnkom učenju | Publikovano je: 01.07.2011. | Komentari: nema komentara |

Prema definiciji: "Konvencionalni VoD sistem koristi jedan "dedicated" (dodeljeni) kanal za svaki servisni zahtev, koji pruža klijentu najbolji QoS uključujuci i interaktivne servise, dok True Multicast VoD sistem klijentima nudi efikasniju transmisiju podataka." Servis, video na zahtev (VoD) omogućava udaljenim klijentima da ponovo reprodukuju bilo koji video iz velike kolekcije video fajlova sacuvanih na jednom ili više video Web servera u bilo kom modu i bilo kom trenutku"; (modifikovano prema: 2. H. Ma, K.G. Shin, and W. Wu, "Best-Effort Patching for Multicast True VoD Service,"Multimedia Tools and Applications", Vol. 26, 2005, pp. 101-122.

Pročitajte kompletno istraživanje: "Analiza JW Player-a kao multimedijalne podrške Moodle sistemu za elektronsko učenje" u PDF formatu Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, datum publikovanja: 10.06.2011.

Maj 06

Korisnička podška primenom Web 2.0 tehnologija

Unos je deo kategorije: Web 2.0 | Publikovano je: 01.07.2011. | Komentari: nema komentara |

Cilj ovog rada je bilo istraživanje strukture, primene i nekih pratecih problema (tehnickih nedostataka, pitanja privatnosti, plagiranja, autorstava, vlasništva nad informacijama objavljenim online, digitalnog narcizma, amaterizma i dr.) razvoja Web 2.0 tehnologije kao važnog sastavnog elementa sistema korisničke podrške metodom meta - analize koja se oslanja na podatke koji su bili sadržaj pregleda releventnih uporednih studija sprovedenih u ovoj oblasti u poslednjih pet godina. Rezultati su pokazali da postoji pomak u načinu primene i stepenu zastupljenosti Web 2.0 tehnologija kao dela korisničke podrške u sferi e-obrazovanja, kao i u drugim oblastima, što ukazuje na potencijal za dalji razvoj koji se vec i manifestuje delimično u pojavi Web 3.0 struktura. Predmeti buducih rasprava i daljih istraživanja mogli bi biti oni koji se ticu Web 2.0 tehnologija i pitanja da li je i u kojoj meri ona uopšte novina u odnosu na svog prethodnika. Prirodno, neki budući nastavak ove rasprave se nameće u vidu analize očekivanja u vezi sa Web 3.0, pa i Web 4.0.

Pročitajte kompletno istraživanje: "Korisnička podrška primenom Web 2.0 tehnologija" u PDF formatu" Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, Datum publikovanja: 07.06.2011.

Jan 05

Uticaj VAK kognitivnih stilova na oblikovanje i efikasnost elektrosnkog učenja

Unos je deo kategorije: Web 2.0 | Publikovano je: 01.07.2011. | Komentari: 2 komentara |

"Kognitivni ili saznajni stil je sklop individualnih razlika u načinima opažanja, pamćenja, mišljenja i rešavanja problema. (Bjekić, D., Psihološki faktori e-učenja i e-nastave, Čačak, Tehnički fakultet, [preuzeto 19. decembra 2010, http://e-lab.tfc.kg.ac.rs/moodle/mod/book/view.php?id=5344].

Pročitajte kompletno istraživanje: "Uticaj VAK kognitivnih faktora na oblikovanje i efikasnost elektronskog učenja" Ili u HTML verziji. Merlot publikacija, Datum publikovanja: 11.08.2012.