Moodle dokumentacija

  • Update Moodle LMS-a na regularnoj bazi

    Preporučuje se da administratori sprovode periodična osvežavanja sistema primenom blagovremenog update-a. Update često podrazumeva sistemsku nadogradnju Moodle-a novom, unapređenom verzijom. Za unapređenje sistema, mogu se koristiti različiti metodološki principi. Način update-ovanja softvera prvienstveno zavisi od operativnog sistema koji obezbeđuje funkcionalni osnov Web serveru.


    Na serverski orijentisanim operativnim sistemima, koristi se obično, konzolni režim rada dok, za grafički orijentisane sisteme postoje specijalni aplikaticvni mehanizmi.  U tom kontekstu, za linux-ove distribucije, u zavisnosti od verzije i vrste, moguće je da se primeni: yum, apt-get ili up2date naredbe pod root pravima.


    Administratori trebaju biti upoznati sa činjenicom da prelazak sa verzije sistema na sistem, ne mora uvek da obezbedi bolji rezultat u radu. Svakako, tehnološki aspekti (sigurnsot sistema) će biti veća sa novim, poboljšanim verzijama, ali uporedo sa novinama, raste i tehnička zahtevnost u pogledu infrastrukture.  Naime, prelazak na noviju verziju Moodle-a treba da bude planiran postupak. Planiranje se vrši sinhronizovano sa planiranjem hardverske arhitekture. Tako na primer, Web serveri skromnih tehničkih karkateristika i prateće opreme, treba da budu ograničeni na njima, prikladne verzije Moodle LMS sistema. Za više informacija o ovoj temi, videti istraživanje “Moodle plug-ins used for imprioving the performace of e-learning system

    Publikovano je:  25. 03. 2013.