By | 24/04/2010
 

Uvod u struktutru RSS-a

RSS je postao nezaobilazno oruđe pružanja podataka širokom luku auditorijuma. O značenju primeni i važnosti rss-a blio je reči u [prošlom članku]. RSS – zaprvo XML format sačinjen od određenog skupa elemenata koji su u skladu, što konkretno znači da struktura ovih elemenata mora biti projektovana tako da se ostvari kompatibilnost sa drugim oblicima, verzijama rss feed-ova.

Anatomija RSS-a

Početna  / završna  oznaka sa
naznačenom verzijom:

<rss version=“2.0″>

</rss>

Dozvoljeni TAG-ovi:

 

r.b

Početne oznake primarnih
elemenata

Završna oznaka

Primena

2 <channel> </channel>  
3 <title> </title>  
4 <link> </link>  
5 <description> </description>  
r.b

Opcionalne oznake
elemenata

Završna oznaka

Primena

1 <language> </language>  
2 <copyright> </copyright>  
3 <managingEditor> </managingEditor>  
4 <pubDate> </pubDate>  
5 <webmaster> </webmaster>  
6 <lastBuildDate> </lastBuildDate>  
7 <category> </category>  
8 <generator> </generator>  
9 <docs> </docs>  
10 <cloud> </cloud>  
11 <ttl> </ttl>  
12 <image> </image>  
13 <rating> </rating>  
14 <textInput> </textInput>  
15 <skipHours> </skipHours>  
16 <skipDays> </skipDays>