Usluge

 • Metodologija obuke

  Ključni principi se prezentuju online, oslanjanjem na formalnu strukturu elektronskog kursa u sklopu platforme za elektronsko učenje (LMS-a). Daljinskim putem, interaktivnom sesijom po modelu student predavač, socijalom intekacijom, vrši se prenos značajnih operacija u sklopu obuke, pri čemu student usvaja i aktivno učestvuje u operacijama u slopu konkretne nastavne jedinice tokom trajanja sesije.

  Fleksibilni princip nastave

  Felksibilnost elektronske nastave uključuje model obuke u radnom ambijentu klijenta u feksibilnim vremenskim terminima koje on sam određuje. Omogućen je grupni ili individualni vid podučavanja u radnom okruženju klijenata.

  Pored neutralisanja prostorne udaljenosti, klijent ima pogodnost da uči svojom dinamikom zahvaljujući modularnoj strukturu kursa. Klijent je u mogućnosti da po sopstvenom tempu usvaja informacije relevantne za oblast primene Moodle-a.

  Nema formalnog ograničanja u trajanju kursa. Klijent proučava online resurse, uči na predavanjima, obavlja zadatke i polaže online tesove. Ostvarena kriterijska granica na testu ili uspešno obavljen zadatak mu obezbeđuju prolaznost na naredni, viši modul.

  Adaptivni model elektronske nastave

  Ukoliko student ne postigne kriterijsku granicu, sistem po adaptivnom modelu se prilagođava njegovim postignućima uočavajući kritični segment i na osnovu generisanih rezultata mu obezbeđuje alternativne e-resurse i putanje kroz module u cilju lakšeg savladavanja gradiva.

  Interaktivne sesije

  Online interaktivna podrška direktnom komunikacijom je dostupna na zahtev 24 časa 7 dana u nedelji.  Korisnik pritom može komunicirati sa predavačem putem:

  • online Chat-a ili
  • interaktivno audio/video sesijom pri čemu složenije koncepte student može da u saradnji sa mentorom proba na konkretnom primeru, interaktivno daljinskim putem. Na ovaj način polaznik stiče praktična i primenljiva znanja.

  Mogući su principi obuke u manjim ili većim grupama ili individualno na zahtev. Kursevi su podeljeni na nivoe koji su međusobno nezavisni i mogu se pohađati zajedno sa drugim nivoima ili pojedinačno.

  Publikovano je:  30. 05. 2013.