Usluge

 • Interaktivna obuka administriranja Web serverom pod operativnim sistemom LINUX


  Opcioni, dopunski nivo
  Instalacija, konfigurisanje,  umrežavanje i rad sa direktorijumima

   

            1. Upoznavanje sa osnovama pokretanja LINUX-ovog operativnog sistema za rad u otvorenom SSH režimu.
            2. Osnove umrežavanja web servera.
            3. Osnove konfigurisanja mrežnog adaptera i umrežavanja
            4. Upoznavanje sa naredbama za rad sa direktorijumima, korisnicima i pravima.

  Prvi nivo

  Udaljeno administriranje sistemom

            1. Upoznavanje sa osnovama rada sa Putty klijentom
            2. Uspostavljanje daljinske konekcije preko SSH, port 22
            3. Prijava u operativni sistem.
            4. update operativnog sistema.


  Drugi, napredni nivo

  Usaglašavanje komponenti sistema i konfiguracija O.S.-a i Web servera

            1. Usaglašavanje konfiguracionih podešavanja Web servera shodno karakteristima hardverske infrastrukture za postizanje optimalnih rezultata u radu Moodle LMS-a
            2. Konfigurisanje i pokretanje MySQL servera
            3. Pokretanje pomoćnog softvera (PHPMyAdmin) za rad iz klijenskih udaljenih okruženja.
            4. Optimizacija PHP-a za optimalan rad u opterećenim uslovima; konfigurisanje važnih PHP-ovih biblioteka funkcija za nesmetan rad sa naprednim Moodle-ovim opcijama (Integracija sa Third Party aplikacijama i sl.)
   

  Treći nivo

  Instalacija Moodle LMS-a

            1. Upoznavanje za rad sa Filezilla klijentom i transfer Moodle-a na LINUX server.
            2. Upoznavanje sa osnovama rada sa MySQL-ovim serverom.
            3. Kreiranje baze sa komandne linije.
            4. Alternativno administriranje bazom primenom PHPMyAdmin softvera
            5. Kreiranje i dodeljivanje prava korisniku baze
            6. Pokretanje Moodle-a pod Linux-ovim O.S.-om
            7. Onsovni koraci u konfigurisanju Moodle-a

  Publikovano je:  28. 07. 2013.