Usluge

  • Opšti principi

    Obuka za primenu Moodle-a u formalnoj nastavi podrazumeva fleksibilan online vid podučavanja u kome se kombinuju principi elektronskog učenja i tradicionalne face to face nastave.

    Oslanjanjem na najsavremenije studije i tehnološka dostignuća u oblasti daljinske edukacije, omogućena je pristupačnost resursima za učenje u višestrukim formatima i metodologije izvođenja nastave u cilju postizanja viših nivoa fleksibilnosti pri čemu je uspostavljen idealan balans između daljinske online nastave sa tradicionalnim vidom podučavanja.

    Suština primene predloženog modela je da se omugući opšta fleksibilnost u podučavanju sa aspekta vremensko prostornih varijabli.

    Publikovano je:  30. 05. 2013.