Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Meta blogovanje

 

„Ten years ago, the word ’blog’ didn’t exist. Today, mainstream media routinely use the word without bothering to explain it. Weblogs have become part of popular consciousness with a speed that is remarkable by any standard. What is this new form of comunication that has so suddenly entered our culture?.“(Jill W. Retterberg., 2008 Bloging – Digital Media and Society Series, UK, Polity Press, preuzeto 26. marta 2011, http://books.google.com/books?id=fUbBgwaJ8cC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage& q&f=false .)

 

Meta blogovanje: digitalni mediji i društvo

Blogovi su uveli jedan značajan fenomen koji je pokreno potpuno nov koncept u procesu stvaranja sadržaja na Web-u. Veoma veliki broj autora u ovoj oblasti se u proteklom periodu bavio proučavanjem njihove evolucije i uticaja na savremeno informatičko društvo od trenutka njihovog pojavljivanja i to u periodu poslednje dekade prošloga veka, da bi se i dan - danas analizirali njihovi efekti i tokovi razvoja. Većina ovih autora ih tumači  kao jednu vrstu ličnog dnevika na Web - u u kome postoji jasna hronološka organizacija postova često sortirana prema datumu njihovog nastanka. Blogove bi, dakle, trebalo prihvatiti kao jednu vrstu ličnog prostora za iznošenje nekih ličnih stavova, uverenja i dostignuća u pojedinim, nama značajnim ,oblastima.

U daljoj interpretaciji namene blogova trebalo bi ukazati na njihovu opštu anatomiju ili strukturu. Važniji gradivni  elementi blogova su  naslovi postova, telo posta, linkovi koji upućuju na celukupan sadržaj odabranog članka. Ne zadirući duboko u suštinu i principe stvaranja sadržaja, trebalo bi ukazati na jedan značajan koncept primene metode povezivanja ili, kako se to u modernom kontekstu Web-a naziva još i „linkovanje“.

Težnja da se sadržaji povezivanjem obogaćuju  drugim relevantnim temama na Web - u u formi blog „posta-ova“ je u poslednjoj dekadi dovelo do takve ekspanzije u socijalnoj razmeni znanja koja je poprimila globalni karkater. U takvom okruženju, čitalac blogova lako postaje kreator vrednih informacija koje se povezuju sa drugim, sličnim temama, i tako gradi lanac ili globalni skup informacija.

No, nasuprot ovim istaknutim stavovima o nameni i ulozi blogova u savremenim socijalnim medijima, trebalo bi i ukazati i na onu drugu stranu njihove  opšte primene. U Srbiji ovaj koncept je počeo poprimati formu, donekle "sličnu" onoj na inostranoj Web sceni negde oko 2003.  Prateći razvoj ovog modernog koncepta izražavanja mogao sam da uočim jednu vrstu rascepa u kontekstu njegove tipologije, ali sa aspekta realne primene u praksi:

U početku  su blogovi zauzimali formu "ličnog Web dnevnika" da bi negde oko 2003., bila primećena pojava njihove obimnije upotrebe u komercijalne svrhe u svetu. Oba ova pravca su danas jednako zastupljena. Moglo bi se reći da su ovi koncepti podjednako očuvali svoju prvobitnu formu. Lične blogove  i dalje koriste pojedinaci prilikom iznošenja nekih ličnih stavova i uverenja,  dok komercijalni blogovi, bez obzira na to što ponekad može izgledati kao da pružaju nešto više, ipak su samo deo marketinških kampanji u cilju povećanja prodaje ili usluga...

U ovakvom tumačenju, pojedini lični blogovi vrlo često imaju veću kulturnu vrednost naspram komercijalnih. Sa druge strane, česta primena blogova od strane pojedinaca koji ih koriste u svrhe prenošenja aktuelnih  političkih ili estradnih dešavanja u velikoj meri narušava njihovu prvobitnu namenu...