Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Studija slučaja: Primena multimedijalnog stola i analiza komunikacione infrastrukture na Univerzitetu u Bariju

 

Na osnovu analize naučnog rada “E-learning infrastructure in a Metropolitan Network” grupe autora D.Ipedovo-a, M.Glucchese-a I.R. Modunno-a ukratko je opisana  primena Multimedijalnog stola na univerzitetu u Bariju (Italija). U radu pomenutih autora, dat je konceptualni metod infrastrukture optičke mreže .

Podrobna analiza optičke mrežne infrastrukture prevazilazi okvire ovog rada, pa će težište interpretacije isključivo biti usmereno  u definisanju osnovnih konceptulnih postavki akademske mreže uz analizu osnovnih tehničkih karakteristika Multimedijalnog univerzitetskog stola (Multimedia University Desk).

Reč je o “PROTEO” projektu: “Project of Tehnological Educational Organizational Oriented Networks” .

Suština naučnog rada upućuje na prednosti elektronskog učenja nad tradicionalnim, ali daje i praktične.tehničke preporuke u realizaciji infrastrukture za e-učenje.

Tehnička opremljenost tele-didaktičkih sala na Univerzitetu u Bariju se sastoji iz ergonomskih multimedijalnih  stanica poveznih na veoma brzu, širokopojasnu,  infrastrukturalnu mrežu kao jednog vida podrške e-učenju.

Svaka od ovih radnih stanica se sastoji od :

     - digitalnih tabli,
    - multimedijalnih PC-jeva povezanih na akademsku mrežu (koji su opremljeni bežičnim miševima i tastaturama, CD/DVD optičkim uređajima, TFT monitorima…),
    - video projektora,
    - desk – radio – mikrofona,
    - video kamera,
    - audio pojačala,
    - video rekordera,
    - audio i video mikseta i
    - ozvučenja.

Na slici 1.1. dat je primer multimedijalnog stola (stanice) na Univerzitetu u Bariju.

Slika 1.1. Multimedijalni univerzitetki sto

Svaki multimedijalni univerzitetski sto je opremljen elektro-motorom koji je priključen na mehanizam koji omogućava pokretanje monitor-panela , video – komunikacionog sistema  kao i glavnog panela  (koji je ujedno i nosač svih komandi za upravljanje)…

 

Mrežna infrastruktura

Za svoje potrebe PROTEO projekat je realizovao  fakultetski centar Rete Puglia,  koji je pilot centar, posebno uspostavljen od strane Univerziteta u Bariju,da bi se u njemu  čitavo univerzitetsko osoblje obučavalo u korišćenju ICT za e – učenje.

U cilju razvoja infrastrukture namenjene promovisanju e-učenja, na univerzitetu je razvijen funkcionalni model dat na slici 1.2.

 

Slika 1.2.  Funkcionalni model

     - Oblasni centri (OC) u kojima se vrši transfer specifičnih znanja od profesora do studenata, primenom kombinacije tradicionalnog i elektronskog pristupa u učenju

       - Koncentracioni centri (KC) u kojim sa prikuplja i organizuje znanja

       - Specifikacioni centri (SC) u kojima se obrađuju tehnološki i metodološki aspekti e-učenja

 

Tehnološka komunikaciona infrastruktura

U cilju poboljšanja interakcionih mogućnosti elektronskog učenja, posmatrano sa apekta brzine prenosa (transfer rate) i vremena, koji bi omogućili efektivnu komunikaciju od servera prema korisnicima različitih tačaka Univerziteta u Bariju, uspostavljena je širokopojasna mreža optičkih vlakana.

Osnovni razlozi za primenu optičkih veza se ogledaju u brojnim prednostima kao što su: propusni opseg, otpor na kvarove, termička fleksibilnost… u daljem kontekstu moderni optički kablovi su velikim delom otporni na spoljašnje uticaje, u potpunosti su imuni na radio smetnje. Ova vrsta kablova je često malog promera (prečnika) kroz koje može proći veliki broj optičkih vlakana. Na slici 1.3. dat je prikaz primene optičkog kabla koji se satoji 24 optička vlakna koji je primenjen na Univerzitetu u Bariju.

Slika 1.3. presek optičkog kabla

Kako bi se podržao razvoj e-učenja, optički kabl je upotrebljen u cilju povezivanja fakultetskog centra „Rete Puglia“ sa već postojećom „Metropolitan“ – akademskom mrežom.

Danas, infrastruktura akademske mreže „Metropolitan“ se sastoji od ethernet mreže u tri nivoa koja podržava propusne opsege od (10/100/1000 mbs).

Ovako razvijena mreža povezuje 5 makro-područja:

     1. Univerzitet u Bariju

     2. Polytehnic u Bariju

     3. CNR („Consiglio Nazionale delle Ricerehe“);

     4.Council u Bariju

     5. Water board u Apulia-u

 

Zaključak

Analiza pomenute grupe autora je ukazala na to da primena inovativne tehnološke komunikacione infrastrukture (širokopojasne akademske mreže u skladu sa adekvatnim operativnim instrumentima kao što su multimedijalni univerzitetski stolovi)  pomaže u transferu specifičnih znanja i doprinosi razvoju elektronskog učenja.

 

Literatura:


[1] – D.Imedovo, M.Glucchese, R.Moduno, E learning infrastructure in Metropolitan Academic Network