Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Nonlinear Cloud Course систем

NCCS је наменски софтвер развијен за потребе комплексних образовних програма који се реализују електронским путем. Софтвер је израђен применом трослојне архитектуре чиме је створен виши ниво флексибилности у процесу изграње наставних садржаја, а исти се на захтев клијената може проширивати опционим додацима (упућивањем електронског упита).

Намена софтвера

За приказ текстуалних, графичких, аудио - видео садржаја, предметни наставници неретко користе статичке ресурсе интегрисане унутар апликативне логике LMS-a. Међутим, недостаци статичких ресурса се огледају у појави осиромашене контроле приступа (немогућност ограничавања временског интервала дозвољеног за преглед и усвајање наставног садржаја), нити је могуће развити комплексне (нелинеарне) наставне модуле засноване на примени симулационих процеса, што овај софтвер омогућава.

NL-Course Cloud sistem

Технички предуслови

Примена овог софтвера изискује употребу функционалног система за електронско учење и користи га као омотач за приказ наставног садржаја који се прибаља са Cloud сервера.

Архитектура софтвера

Трослојни - модуларни приступ у развоју овог софтвера чини могућим адаптацију наставних садржаја према специфичним захтевима образовних програма, чиме је обезбеђен развој сложених курикулума који прате нелинеарну путању.

Интероперабилност

Образовни садржаји високог квалитета у електронском учењу изискују примену симулационих процеса, што није могуће постићи применом конвенционалних LMS система и њихових интерних алата, претежно статичке природе. Ослањајући зато се на: IMS, SCORM 1.2, 2004 стандарде, комбинујући истовремено Cloud технологију и програмске језике високог нивоа, овим софтвером су уклоњени следећи недостаци:

    - низак ниво међуплатформске инетроперабилности, јер се наставни садржаји могу интегрисати једноставним процедурама увоза на било који LMS систем, који подржава IMS и/или SCORM стандарде;

    - немогућност фине регулације приступа образовним садржајима, јер овде постоји могућност активне конфигурације временског интервала дозвољеног за преглед електронских ресурса, као и дозвољеног броја приступа у једној итерацији, пре формалног отпочињања било које форме дијагностичког теста за проверу усвојености градива;

    - линеарна структура курикулума, јер постоји могућност развоја сложених - нелинеарно оријентисаних електронких курсева;

    - неприлагођеност садржаја за различите врсте приручних уређаја, јер овај софтвер подржава увоз шаблонских структура које су развијене са посебним освртом на омогућавање доступности уједначеног квалитета приказа визуелних елемената на свим врстама уређаја;
  
- ограничења у физичком простору, јер овај софтвер функционише и независно од платформе за електронско учење и сервера на коме је она покренута, користећи Cloud технологију на специјалним - наменским серверима високих перформанси,те је тиме реално заузеће физичког простора на нивоу LMS-a сведено на минималне вредности.
  


Више информација о овом софтверу, могућностима његове употребе у комерционалном окружењу можете добити прослеђивањем електронског упита.