Elektronsko učenje: metodološki aspekti isporuke znanja u digitalnoj eri

Mogućnosti rada sa objektima učenja

1. Uvodna razmatranja

 

Sharable Content Object Reference Model (SCORM) predstavlja kolekciju stanadarda i specifikacija u segmentu Web orijentisanog e-učenja. Ovi standardi definišu komunikaciju između sadržaja na klijentskoj strani i LMS)a na strani Web servera. SCORM takođe definiše kako sadržaj treba biti smešten unutar prenosivog ZIP fajla tako da bude prilagođen ponovnoj upotrebi i to na  različitim LMS sistemima koji takođe podžavaju ovaj standard. SCORM je, između ostalog, uveo i kompleksnu ideju sekvencijalnih (sequencing) objekata učenja, koji primenjuju skup pravila sa kojima se susreće e-učenik u toku proučavanja nastavnog sadržaja. Reč je ustaljenim putanjama kroz trening materijal koje se sukcesivno smenjuju ka unutrašnjosti nastavnog sadržaja. Iako je korisnik na neki način ograničen fiksnim putanjama kroz kurs, on ipak ima mogućnost da po potrebi i pauzira ili nastavi dalji tok proučavanja materijala. Objekti učenja mogu biti posmatrani kao jedan vid resursa koje možemo ponovo koristiti kao oblik podrške e-učenju. Ovakav koncept je podržan u oba sistema koja su analiziranja u ovom radu. Sistemi su odabrani tako da se međusobno razlikuju po nekim ključnim karakteristikama. U nastavku su interpretirane mogućnosti rada sa objektima učenja ova dva sistema.

 

Merlot publication, date added to Merlot: July 22, 2012, sva autorska prava su zadržana, © 2012. Preuzimanjem dokumenta automatski dajete saglasnost sa uslovima koriščenja sajta. Veza pristupa je: https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=758501

 

2. Sistem 1: Docebo

2.1 Objekti učenja, vrste i načini rada sa njima

 

Kao i većina savremenih LMS)a, Docebo platforma uključuje pojedine kategorije objekata učenja (Learning objects) koji se mogu koristiti u cilju formiranja elektr
onskih kurseva. U nastavku intrepretacije biće dat konceptualni okvir
podržanih objekata uz adekvatan opis načina njihovog nastajanja, izmene, načina upotrebe, ali I drugih vidova rada sa njima. U osnovi, podržani modeli su istaknuti u sledećoj listi:

     - često postavljena pitanja (FAQ);
     - rečnik pojmova;
     - HTML stranice;
     - Upload-ovanje fajlova (ppt prezentacije, tekstualni dokumenti, slike i sl. Sadržaji);
     - formiranje različitih anketnih sondaža;
     - SCORM objekti 1.2 (uvoz ) upload);
     - testovi.

Pre obavljanja konciznije analize karakteristika pomenutih objekata učenja, važno je ukazati i na određene metode i principe koje primenjuju korisnic i sa višim nivoima ovlašćenja (profesori), kao kreatori kurseva. Aplikacioni mehanizam ovog open source rešenja je formiran tako da su u segmentu
namenjenom administraciji sistema ugrađene opcije koje se odnose na snimanje ) "Store", izradu novih objekata ) "Build", ažuriranje postojećih ) "Edit" i konačno, njihovu kategorizaciju ili organizovanje.

Konkretno, radi se aplikacionoj arhitekturi koja je podeljena na tri ključna segmenta koji omogućavaju rad sa objektima, u ovom slučaju, " My objects ", upravljanje ključnim tokovima kursa ili " Course objects" i konačno, opcija "Shared objects", koja će takođe biti intrepretirana u nastavku.

Rad sa objektima kursa (My Objects), uključuje kreiranje ili importovanje već pripremljenih SCORM jedinica isključivo prema standardu SCORM 1.2, ali i organizovanju kurseva u pravom smislu te reči koje obuhvata: smeštanje LO u odgovarajuće foldere ili sub)folder)e sa ciljem postizanja veće pristupačnosti kursu.

Rad sa objektima kursa (Course objects) uključuje i poseban mehanizam pomoću koga se mogu importovati pojedini elemnti koji će kasnije biti uključeni u Learning object.

Konačno, "Shared objects" osiguravaju vidljivost objekata učenja i to u nižim nivoima ovlašćena (na nivou student). Time je studentima omogućen pristup kursu koji je importovan iz privatnog sektora ili javnog repozitorijuma.

Kao što je već navedeno, kreiranje i organizovanje objekata učenja se obavlja u tri glavna područja. Prvo, već pomenuto, (Course) područje podržava još jednu značajnu funkciju koja upućuje na upravljanje pravilima na osnovu kojih će e-učenik savladavati određenu tematsku oblast. Pravila određuju administratori objekta učenja pomoću pojedinh simbola za ažuriranje, a reč je zapravo o opcijama koje su vidljive samo adm inistratorima. U okviru "course objects" područja koje je vidljivo u obliku lekcija za studente moguće je upravljati objektima učenja:

    - vršenjem selekcije korisnika ili specifičnih korisničkih grupa u cilju obezbeđivanja dostupnosti pojedinih objekata za učenje u određenom vremenskom trenutku ili na osnovu nekih drugih determinišućih varijabli, ažuriranja objekata učenja tako da poprime formu:

           - objekta za učenje,
           - samoevaluativnog testa ili
           - završnog testa.

Objekti učenja mogu biti kopirani u drugim područjima ovog LMS)a. Postupak replikacije prati konvencionalna pravila koja su uobičajena za ovakve operacije. Ovaj proces se inicira selektovanjem Learning object)a, kopiranjem i, konačno, nalepljivanjem objekta u željeni folder ili subfolder. U slučaju ovog LMS)a treba praviti razliku između pomeranja objekta učenja, opcijom "move",čime se obezbeđuje transfer selektovanog objekta sa jedne lokacije na drugu i kopiranja, čime je zagarantovano dupliranje objekta koji ostaje u folderu u kom je i nastalo, ali na drugoj, naknadno izabranoj destinaciji.

U DOCEBO-u, proces upload)ovanja SCORM objekata učenja se svodi na upload-ovanje ZIP fajlova u kojima se nalazi sadržaj za učenje (learnig object).

Scorm HTML Learning object)i u pomenutom sistemu za e-učenje se dele na dva bazična tipa:

   - SCORM HTML LO i
   - SCORM - Flash LO.

 

2.2 Scorm HTML Lo

 

Radi se o kolekciji web strana u okviru kojih su im plementirana sekvencijalna pravila. U ovakvom sistemu, posmatrač mora pratiti fiksnu putanju unutar datog materijala za učenje tako da se kreće ka unutrašnjosti Web strane ili sadržaja. Scorm HTML LO omogućava posmatraču da pauzira i nastavi sa procesom  učenja. Kada dostigne poslednju Web stranu inicira se  mehanizam koji obaveštava korisnika da je došao do kraja materijala za učenje...  Za razvoj ovih materijala na tržištu je razvijen veliki broj produkcijskih softvera.
Većina njih je besplatna. U poznatije softvere ubrajaju se eXe Learning, WebSoft CourseLab, RELOAD editori drugi.

U ovom članku funkcije i mogućnosti ovih softvera nisu uzete u razmatranje. Sa
druge strane, delimično je analiziran metod rada sa SCORM HTML objektima učenja čiji se uzorci mogu preuzeti sa adrese:  http://www.cemtech.biz/tiki)list_file_gallery.php?galleryId=17.

Struktura preuzetog SCORM ZIP paketa se sastoji od određenog broja  HTML strana, glavnog kaskadnog stila, JavaScript)e i ugrađenih slika. U nastavku su interpretirane mogućnosti rada sa kaskadnim stilovima i HTML stranicama u cilju prilagođavanja SCORM objekta učenja prema potrebama kursa.

 

2.2.1 CSS Folder

 

"CSS" folder sadrži glavni kaskadni stil pod nazivom stormstylesheat.css u ključujući i sliku bgimg.jpg. Pomenuti fajl u JPG formatu predstavlja pozadinu koja se prostire po y - osi (videti sliku 1). Dozvoljene su korenite promene glavnog kaskadnog stila tako da bude prilagođen trenutnim potrebama learning object-a.

 

Delimični prikaz glavnog kaskadnog stila ugrađenog unutar objekta učenja.

Slika 1. Delimični prikaz CSS skripte style

 

2.2.2 Folder "images"

Slike koje bi treba da budu uključene untar Learning object-a mogu da budu  uskladištene u okviru foldera "images".

 

2.2.2.1  HTML strana

Sadrži osnovnu strukturu learnig object)a. U pitanju je tipična struktura HTML  dokumenta koji poziva kaskadni stil na početku skripte, a potom i sadržaj u okvirima <body> tagova. Kao što je i napomenuto u prethodnom odeljku, strane se sukcesivno učitavaju u formi slajdova u određenim vremenskim intervalima tako da vode e-učenika od početnog ka završnom slajdu ili objektu. Kada postoji potreba za većim brojem slajdova, tada se vrši dupliranje broja  html strana. U ovakvim slučajevima broj se sukcesivno uvećava za 1, a uobičajeno se kreće od 0-te do n-te strane, u zavisnosti od obima kursa. 

Konkretno, stranica page1.htm je šablonska i ona se ne razlikuje bitno od preostalh 5. Dodavanje novih strana se ukratko svodi na snimanje poslednje strane u ovom niz, prostim unosom novog  broja uvećanog za 1 (page5.htm snimiti kao page6.htm itd.), uz dodavanj e prikladnog sadržaja za učenje na već opisan način koji bi njoj odgovarao. Okončanjem pripreme SCORM)a, isti je moguće postaviti u sistem opcijom "Load Scorm Object", a potom i učitavanja objekta pomoću opcije "New Learning Object"i, konačno, upload) ovanja SCORM paketa klikom na ociju "Upload Learning package". Time je i formalno okončan uvoz eksternih SCORM paketa u Docebo-u.

 

3. Sistem 2: Moodle

Moodle ver. 1.9.3+ podržava SCORM standard 1.2. Sa druge strane,  SCORM 2004 je samo delimično podržan. Takođe je važno istaći da je kompleksna zamisao ideje sekvenciranja, odnosno primene koncepta "Sequencing loop-a " o kome je već bilo nagoveštaja u sistemu 1, pri interpretaiji SCORM HTML LO ovde uskraćena. Moodle  još uvek ne podržava ovaj koncept za razliku od Docebo)a.  Veoma slične metode za rad sa objektima učenja kao  i u slučaju sistema 1 su primenjivane i u procesu projektovanja aplikacione strukture Moodle) a.  Kreiranje novih objekata učenja mogu vršiti korisnici sa višim privilegijama (administratori / profesori) iniciranjem opcije za uređivanje sadržaja. Moglo bi se reći da je od nastanka ovog softvera do danas napisan veliki broj Plugin)ova kao jedan dodatni vid podrške pri radu sa objektimaučenja. Reč je, dakle, o resursima koji su veoma slični kao i već opisani u  sistemu 1.

U ovom slučaju resursi mogu biti fajlovi, stranice, URL adrese, IMS sadržaji, ali i druge vrste objekata učenja.  Sadržaji koji su jednom kreirani, mogu biti modifik ovani u svakom trenutku bez obzira na to da li se radi o objektu učenja koji je nastao direktno na sistemu za učenje ili je reč o uveženoj kopiji  objekta učenja. Kao i u procesu kreiranja novih objekata (resursa), za izmenu postojećih,  neophodno je aktivirati režim ažuriranja (Turn editing on).
Nasuprot već pomenutim tradicionalnim načinima za formiranje resursa u procesu razvijanja e-kurseva, Moodle podržava i uvoz objekata učenja koj i se mogu naći na brojnim online repozitorijumima kao što su:  Bccampus
[http://solr.bccampus.ca], Merlot [http://merlot.org] , George Mason University [http://www.irc.gmu.edu/resources/findingaid/twt_guides/repos.htm] i brojni drugi.

Treba napomenuti da Moodle ne podržava koncept izvoza SCORM sadržaja. Objekti učenja nastali u samom sistemu kao "resurs", mogu biti backup ) ovani i ponovo korišćeni po potrebi, ali ne i prevedeni u SCORM format. Mada, ovakvo ograničenje sistema je sasvim opravdano, budući da bi izvozom kursa u formi SCORM)a bilo neophodno isklju čiti sve one interakcione alate
koji se inače koriste u ovom sistemu kao dodatna podrška e-nastavi, a eventualno zadržati tekstualne i neke druge resurse.

 

4. Zaključak

 

Iz svega dosada rečenog može se zaključiti da posto je tri načina za formiranje i upotrebu objekata učenja o bilo kom sistemu za elektronsko učenje da se radi. Prvi, tradicionalni metod se oslanja na interne mogućnosti samog sistema za učenje, odnosno, na raspoložive "resurse". Drugi upućuje na primenu spe cijalizovanih softvera za produkciju SCORM objekata učenja, a treći model se može okarakterisati kao jedan vid primene izmenjivog template)a koji je sači njen od  skupa HTML i CSS pravila pri čemu dinamiku obezbeđu je posebna JavaScript)a. Upotreba ovog vida objekta učenja uglavnom zavisi od prilagođenosti sistema za e-učenje prema standardu u kom je objekat učenja
formiran.

 

5. Literatura

 

[1] E knjiga: "Objekti učenja", Tehnički fakultet Čačak 2011, Internet: http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/ [1. mart, 2011].

[2] Goran, B., "Uključite se u razmjenu znanja!" Internet: http://www.skole.hr/nastavni-materijali/o-materijalima?news_id=213#mod_news [2. mart, 2011]

[3] David, W., " Objekti učenja: Poteškoće i mogućnosti," Internet: http://edupoint.carnet.hr/casopis/49/clanci/3 [2. mart, 2011]

[4] Jadranka L.,"Repozitoriji digitalnog obrazovnog materijala kao sastavnica kvalitete suvremenih koncepta obrazovanja," Internet: http://edupoint.carnet.hr/casopis/33/clanci/1 [3. mart, 2011]

[5] "Docebo E-Learning solutions," Internet: http://www.docebo.org [5. mart, 2011] [6] "Docebo Scorm Learning Object," Internet: http://www.cemtech.biz/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=17 [5. mart, 2011]

[6] "The SCORM 2004 Pseudo Code," Internet: http://scorm.com/scorm-explained/technical-scorm/sequencing/sequencing-pseudo-code/ [5. mart, 2011]

[7] "SCORM 2004 3rd Edition Reference Poster," Internet: http://scorm.com/scorm-explained/scorm-resources/reference-poster/ [5. mart, 2011]

[8] "SCORM module," http://docs.moodle.org/20/en/SCORM_module [5. mart, 2011] [10] "EQUELLA, " Internet: http://solr.bccampus.ca/cms2/ [6. mart, 2011]

[9] "CLUB-Collaborative Computer Lab," Internet: http://www.irc.gmu.edu/resources/findingaid/twt_guides/repos.htm [6. mart, 2011]