Linux dokumentacija

 • Migriranje MySQL baze u SHELL okruženju

  Pristup u MySQL-ov monitor:
  mysql -u root -p


  Kreiranje korisnika za pristup bazi:

  CREATE USER 'imekorisnika'@'localhost' IDENTIFIED BY 'LOZINKA';

  GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'imekorisnika'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
   

  Kreiranje nove baze:
  CREATE DATABASE `imebaze` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

  Podešavanje prava pristupa
  GRANT ALL ON `imebaze`.* TO `imekorisnika`@localhost IDENTIFIED BY 'LOZINKA';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit;


  Migriranje exportovane baze u novoformiranu (praznu) bazu
  mysql -u root -p  imebaze < /home/root/kopijabaze.sql

  Publikovano je:  11. 01. 2015.