Linux dokumentacija

 • Konfigurisanje Postfix-a za prosleđivanje e-pošte preko G-mail servera

  Za preuzimanje i instalaciju uneti:

  sudo apt-get install postfix mailutils libsasl2-2 ca-certificates libsasl2-modules

   

  Editovati skript main.cf:

  sudo nano /etc/postfix/main.cf

   

  U pomenuti skript uneti:

  relayhost = [smtp.gmail.com]:587
  smtp_sasl_auth_enable = yes
  smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
  smtp_sasl_security_options = noanonymous
  smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
  smtp_use_tls = yes

   

  Editovati skript sasl_passwd:

  nano /etc/postfix/sasl_passwd

   

  Skript treba da sadrži pristupne parametre korisničkog naloga na Gmail-ovom serveru.

  [smtp.gmail.com]:587    korisnicko_ime@gmail.com:LOZINKA

   

  Prava pristupa treba da budu podešena na sledeći način

  sudo chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd
  sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd

   

  Za uspešnu validaciju sertifikata, koristiti naredbu:

  cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem | sudo tee -a /etc/postfix/cacert.pem

   

  Za potvrđivanje promena potrebno je restartovanje Postfix konfiguracije.

  sudo /etc/init.d/postfix reload

  Publikovano je:  18. 01. 2015.